Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení
Firma Michal Kubát – M.K.C., IČO: 18649432, DIČ CZ6204252109 se sídlem Svojšovická 2832/6, Praha 4, 14100 , provádějící Letecké práce na základě Prohlášení  aktualizovaného Úřadem pro civilní letectví dne 26.5.2021, /dále jen M.K.C./, má oprávnění provozovat letecké práce – Obchodní přeprava osob balonem (dále služby).
Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi firmou M.K.C. a objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána nebo která službu využije (dále klient). Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách firmy M.K.C. – https://www.chadbalon.cz.

2. Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi M.K.C. a klientem vzniká zaplacením zálohy nebo celé kupní ceny letenky. Klientem je myšlena osoba nebo firma, která služby firmy M.K.C. kupuje nebo využívá. Koupí letenky nebo rezervací termínu služby klient potvrzuje, že souhlasí se všeobecnými smluvními podmínkami. Objednávkou služby souhlasí klient s tím, že údaje o jeho osobě budou firmou M.K.C. uchovávány v souladu s příslušnými zákony o ochraně dat. M.K.C. se zavazuje, že bude používat tyto údaje pouze pro vlastní potřebu a nebude je předávat dále třetím osobám.

3. Předmět smlouvy – Vyhlídkový let balonem
Klient se s posádkou balónu setká na předem domluveném místě. O místě startu a provedení letu nebo zrušení letu rozhoduje velitel balónu (dále pilot). Před startem jsou klienti poučeni o chování během přípravy a letu balonem.
Posádka připravuje balón k letu, klienti mohou pomáhat. Balón letí vždy po větru a místo přistání pilot hledá v poslední fázi letu. Doba letu je dána typem letenky. Skutečná doba letu může být zkrácena nebo prodloužena pilotem z důvodu bezpečného provedení letu. Balón je sledován doprovodnými vozidly, která zajišťují návrat klientů, posádky a techniky na místo setkání. Po přistání následuje tradiční balonářský křest s přípitkem a klientům jsou předány pamětní listy.

4. Poukázka – letenka pro vyhlídkový let balonem
Klient může využít službu pouze s platnou poukázkou-letenkou /dále jen letenkou/ na vyhlídkový let balónem vydanou firmou M.K.C., nebo s platným certifikátem zprostředkující společnosti, která má s M.K.C. uzavřenou smlouvu o spolupráci.

5. Objednávka letenky
Klient si může objednat letenku na stránkách www.chadbalon.cz, telefonicky, e-mailem nebo osobně u smluvních prodejců. Součástí letenky vydané přímo firmou M.K.C. /nikoliv letenky vydané smluvní zprostředkující společností/ je přiložený dopis se základními Informacemi pro pasažéry.

6. Dodání letenky
Letenku si lze vyzvednout osobně u smluvních prodejců, jinak je zaslána pomocí distribučních společností. Firma M.K.C. nenese zodpovědnost za případná zpoždění vzniklá při distribuci.

7. Cena letu balónem
Ceník nabízených služeb je vždy uveden na internetových stránkách www.chadbalon.cz. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena na dokladu o prodeji nebo na výzvě k platbě. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH. Cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou uvedeny na www.chadbalon.cz. Jednotlivé slevy na služby není možné kombinovat nebo sčítat s jinými slevami. Pro letenky s vlastním výběrem místa startu klientem (Privat a Exclusive) platí omezení vzdálenosti od Prahy 100 km. Při větší vzdálenosti účtujeme dopravné ve výši  12,- Kč/km bez DPH.
Upozornění: nově (od 1.1.2020) účtujeme při zaslání letenky na dobírku příplatek 120,- Kč!

8. Platnost letenky
Po zaplacení je letenka aktivována a zařazena do databáze připravovaných letů. Platnost letenky je dva roky od data vydání vyznačeného na letence, pokud není uvedeno jinak. Letenku Economy nebo Privat Akce je možné doplatkem rozšířit na letenku Standard nebo Privat, případně Exclusive. Pokud klient nevyužije z vážných důvodů letenku do vypršení doby platnosti, může před vypršením platnosti kontaktovat M.K.C. a prodloužit platnost letenky na další období dle dohody. Pokud si klient objedná termín letu a ten není uskutečněn z provozních důvodů či nepříznivého počasí, platnost letenky se prodlužuje automaticky.

9. Stornování letenky
Klient může během platnosti letenky tuto stornovat a požádat o vrácení peněz. Peníze se vrací osobě nebo firmě, která letenku zakoupila. Firma M.K.C. si přitom účtuje manipulační poplatek 20 % z ceny letenky.

10. Rezervace termínu
Po obdržení letenky, nebo nejméně 14 dní před plánovaným termínem letu klient kontaktuje firmu M.K.C., pro dohodnutí termínu a podrobností letu. Lety probíhají po celý rok, je-li vhodné počasí. Balóny v létě létají pouze ráno a večer v časovém období max.2 hodiny po východu a max.2 hodiny před západem slunce, v zimě mohou létat během celého dne / minimální termika /. Dohodnutý termín letu bude předběžně telefonicky nebo elektronicky potvrzen cca 24 hodin před startem. Konečný termín a místo setkání bude závazně potvrzeno cca 2-3 hodiny před dohodnutým startem.
O vlastním provedení letu rozhoduje bezvýhradně pilot balónu s ohledem na okamžité meteorologické podmínky v místě startu! V případě zrušení letu pilotem v místě startu, bude dohodnut náhradní termín letu.

11. Zdravotní omezení
Z bezpečnostních důvodů nemohou být přepravovány těhotné ženy a děti o výšce méně než 130 cm. Klienti mladší 15-ti let mohou letět pouze v doprovodu dospělé osoby, která odpovídá za jejich chování v průběhu celé akce. Klienti ve věku 15-18 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce. Horní hranice věku je limitována pouze individuálním fyzickým a duševním stavem pasažéra. Před letem by se měli se svým ošetřujícím lékařem poradit klienti s onemocněním srdce, krevního oběhu, s plicním onemocněním a onemocněním pohybového ústrojí. Klient má povinnost informovat pilota o svých zdravotních omezeních, např. o své snížené pohyblivosti (kolena, kyčle, apod) a poskytnout pravdivé údaje o své hmotnosti. Přeprava může být odmítnuta u osob, když existuje podezření na požití alkoholu nebo drog před letem a osob, které dle úsudku pilota neskýtají záruku bezkonfliktního provedení letu. Zaplacená letenka v takovém případě propadá bez náhrady.

12. Oděv a zavazadla klienta
Je doporučeno pohodlné, starší sportovní oblečení, dlouhé kalhoty a pevné boty. V koši balónu není větší zima než na zemi, není třeba se oblékat tepleji. Oděv může být během letu a přistání znečištěn. V případě oblečení, které je nepřiměřené účelu, může být klient pilotem z přepravy vyloučen. Filmování a fotografování je povoleno pouze pro vlastní potřebu. Komerční filmování a fotografování umožňujeme dle zvláštních podmínek. Za osobní věci klientů (kamery, brýle, fotoaparáty, apod.) během celé akce nenese firma M.K.C. žádnou odpovědnost. Vezme-li si klient uvedené předměty s sebou, pak je sám zodpovědný za jejich stav během celé akce. Za poškození a zranění způsobená přístroji některého z klientů ručí klient, který veze tyto přístroje s sebou. Podle leteckého zákona jsou klienti povinni podrobit se bezpečnostní prohlídce, aby se vyloučila možnost přepravy nebezpečných předmětů (zbraně, výbušniny, hořlaviny, sklo, atd).

13. Povinnosti klienta
V zájmu bezproblémového a bezpečného průběhu letu musí klient uposlechnout všech pokynů posádky. Pokud je některé z ustanovení těchto obchodních a přepravních podmínek neúčinné, zůstávají tím ostatní ustanovení nedotčena.

14. Pojištění klienta
Každý klient je řádně pojištěn dle platných zákonů. Škodní případy a zranění musí být neprodleně oznámeny pilotovi nebo vedení firmy bezprostředně po uskutečnění letu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

15. Změna termínu letu klientem
Klient má právo termín letu změnit nebo stornovat. Přesunutí termínu letu je možné pouze po oboustranné dohodě nejpozději do 48 hodin před plánovanou akcí. V případě, že tak klient neučiní, jeho letenka bez náhrady propadá. Poukázka propadá i v tom případě, kdy se klient eventuelně náhradní osoba na místo setkání nedostaví včas, neboť let balónu je časově přesně omezená akce, kterou nelze z bezpečnostních důvodů posouvat.

16. Záruka kvality provedení letu
16.1. Let trvá minimálně 1 hodinu (u letu typu Exclusive přibližně 1,5 – 2 hodiny), při zkrácení letu o více než 10 minut nabízíme dle dohody opakování letu nebo vrácení poměrné části ceny letenky, pokud není dohodnuto jinak.
16.2. Vyhlídkový let se koná pouze při vhodném počasí pro let balonem, při dohlednosti větší než 10 km a celkové délce letu větší než 3 km.
16.3. Při každém letu se klient s námi dostane dle místních podmínek do různých výšek v rozmezí cca 150 – 1000 m nad zemí.
16.4. Každý pasažér, který letí poprvé, je po letu pokřtěn a získává křestní list. Křest má slavnostní charakter.
16.5. Každý pasažér je před letem poučen o průběhu letu a možných nebezpečích.
V případě nedodržení těchto záruk je nabídnuta možnost opakování letu.

17. Provedení letu jinou firmou
V jednotlivých případech může M.K.C. pro realizaci letu použít jinou firmu, která splňuje stejné právní předpoklady zákona o civilním letectví. Ručení přejímá v tomto případě tato pověřená firma. Ručení velitele letadla se řídí dle platných zákonů o civilním letectví.

18. Další ujednání
Klienti našich letů balónem souhlasí se zveřejněním pořízených fotografií z jejich letu a případných videozáznamů rovněž z jejich letu na internetu. Pokud je některé z ustanovení těchto obchodních a přepravních podmínek neúčinné, zůstávají tím ostatní ustanovení nedotčena.

19. Reklamace a stížnosti
Při řešení reklamací a stížností klient neprodleně informuje vedení firmy M.K.C. ústní /tel.+420777207592/ nebo písemnou formou / dopis na sídlo firmy, emailem : info@chadbalon.cz /. Stížnost bude detailně prověřena a klient bude informován do 30 dnů.

20. Závěrečné ustanovení
Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 8.5.2023