Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

1. Michal Kubát – M.K.C., se sídlem Svojšovická 2832/6, Praha 4, 141 00, IČ: 18649432, DIČ: CZ6204252109, provádějící Letecké práce na základě Povolení k provozování leteckých prací č.1119/LPR, pod č.j. 274-17-701, vydaného Úřadem pro civilní letectví dne 13.2.2017, (dále jen „Správce“), zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

Typ I/ při uzavírání kupní smlouvy – jméno a příjmení,  doručovací adresa, název firmy, fakturační adresa, telefonní číslo a emailová adresa.

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Správce zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Typ II/ při rezervaci letu a následné realizaci letu –  jméno pasažéra, jeho hmotnost, emailová adresa a telefonní číslo. Tyto údaje jsou nutné pro provedení letu. Hmotnost je důležitá pro bezpečné provedení letu. Žádné z těchto poskytnutých osobních údajů nebudou nijak zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě.

2. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu nebo pasažérovi zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Michalem Kubátem, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce mohou v budoucnu zpracovávat také zpracovatelé, jejichž služby jsou pro poskytování služeb správce nezbytné, které ale však v současné době správce nevyužívá. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

4. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@chadbalon.cz

5. Výše uvedené zpracování osobních údajů typu I bere na vědomí kupující. Výše uvedené zpracování osobních údajů typu II bere na vědomí objednávající pasažér. Pasažér (nebo jeho zákonný zástupce) dává rovněž rezervací letu souhlas se zveřejněním námi pořízených fotografií z jeho letu a případných souvisejících videozáznamů. Dále souhlasí s možným využitím pořízených fotografií pro reklamní účely firmy Michal Kubát – M.K.C. Souhlasy typu I i II lze nezávisle na sobě kdykoliv vzít zpět a to písemně zasláním emailu na info@chadbalon.cz nebo dopisu na sídlo firmy Michal Kubát – M.K.C.

6. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • – vzít souhlas kdykoliv zpět
  • – požadovat po Správci informace, které vaše osobní údaje zpracovává
  • – požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • – vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat či opravit
  • – požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  • – požadovat odstranění fotografií z našich webových stránek a případně z reklamních materiálů
  • – v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním  osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů